Prečo a ako dezinfikovať vodu

KEDY MÁ DEZINFEKCIA VODY ZMYSEL ?

AKO NASTÁVA KONTAMINÁCIA VODY ?

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ MOŽNOSTI DEZINFEKCIE VODY?

 dezinfekcia vody preco

Kedy má dezinfekcia vody zmysel?

V tomto článku sa budeme venovať iba vode pre potreby rodinných domov a obytných budov. Pri vode pre bazény, závlahy a priemyselné využitie sa uplatňujú síce podobné princípy dezinfekcie vody, ale s konkrétnymi špecifickými požiadavkami, ktorým sa budeme venovať v samostatnej kapitole v našom blogu. 

Pre potreby zásobovania obyvateľov domov a bytov pitnou vodou, máme dva základné zdroje pitnej vody:

A/ verejný vodovod

B/ vlastný zdroj vody – vlastná studňa

 bakterie vo vode

 

Verejný vodovod

Či už verejný vodovod prevádzkuje vodárenská spoločnosť, samospráva (mesto alebo obec) alebo iná oprávnená organizácia, v každom prípade je takýto správca vodovodu povinný zabezpečiť kvalitu dodávanej pitnej vody v súlade s platnou vyhláškou, ktorou je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody a programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. V prílohe č.1 k tejto vyhláške sú uvedené ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, ktoré sú zvlášť pre chemicko-fyzikálne vlastnosti pitnej vody a samostatne pre mikrobiologické a biologické ukazovatele kvality pitnej vody. Pre ochranu vody pred kontamináciou nežiaducimi mikroorganizmami stanovuje táto vyhláška povinný obsah voľného chlóru, niekedy nazývaného aj aktívny chlór, kde je požiadavka na obsah voľného chlóru v rozmedzí od 0,05 až 0,3 mg/l (miligram na liter vody). Voľný chlór sa do vody pridáva vo forme na to schválených dezinfekčných prípravkov a to vo forme chlórnanu sodného, plynného chlóru alebo oxidu chloričitého, nazývaného aj dioxid chlóru, pre ktorý je stanovený limit 0,2 mg/l. Z vyhlášky vyplýva, že povinnosť dezinfikovať vodu a zabezpečiť jej podlimitné hodnoty pre všetky ukazovatele kvality vody, je na správcovi vodovodu. Preto samotný užívateľ vody v rodinnom dome alebo v obytnej budove nemá povinnosť a z pravidla ani potrebu zabezpečiť žiadne úkony v zmysle dezinfekcie vody. Správcovia vodovodov, ale aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, vykonávajú opakovaný aj náhodný monitoring kvality vody formou odoberania vzoriek vody a ich analýzy. Z ich úloh vyplýva povinnosť tohto monitoringu, a v prípade zistených závad, čo sa občas stáva, upozorniť užívateľov vody na zmenenú kvalitu vody a v čo najkratšom čase vykonať nápravu. UPOZORNENIE: v prípade zistenia prekročených limitov v ukazovateľoch kvality vody má Regionálny úrad verejného zdravotníctva možnosť, ktorá býva bežne aj uplatnená, udeliť správcovi vodovodu VÝNIMKU na používanie vody, ktorej kvalita nie je v súlade s vyhláškou. Informáciu o tom kde, kedy a na aké limitné hodnoty kvality vody bola udelená výnimka, sa môžete dočítať vo výročnej práve Úradu verejného zdravotníctva.

Pri používaní pitnej vody z verejného vodovodu vykonáva dezinfekciu vody správca vodovodu a nemá pre užívateľa vody zmysel používať zariadenia na dezinfekciu vody. Ak máte podozrenie na prítomnosť nežiaducich mikroorganizmov vo vode, máte možnosť si na vlastné náklady urobiť rozbor vody a potvrdiť si takto kvalitu pitnej vody. V prípade, že by boli zistené nedostatky, určite sa obráťte na svojho dodávateľa vody, ktorý by mal danú situáciu riešiť a v čo najkratšom čase zjednať nápravu.

 

Voda z vlastného zdroja – vlastná studňa

Či už sa jedná o kopanú studňu, vŕtanú alebo „narážanú“, nežiaduce mikroorganizmy môžu kontaminovať každý zdroj vody zo studne. Rozdiel je iba v tom, že v kopanej studni, kde sú použité betónové skruže alebo je napríklad studňa murovaná z kameňa, je zvyčajne väčšia plocha materiálu, ktorý je z pravidla vlhký a niekedy zanesený nánosom a sedimentom, a takáto plocha na rozdiel napríklad od plastovej rúry vo vŕtanej studni, poskytuje lepšiu „živnú pôdu“ pre rozmnožovanie mikroorganizmov. V tomto zmysle má kopaná studňa vyššie riziko kontaminácie vody nežiaducimi mikroorganizmami.   

Pri používaní vody z vlastného zdroja – vlastná studňa na vodu – je na každom vlastníkovi, aby si zabezpečil ochranu vody pred nežiaducimi mikroorganizmami, aj keď vyhláška mu to za povinnosť nedáva. Na druhej strane, napríklad pri kolaudácii rodinného domu, kde je jediným zdrojom pitnej vody vlastná studňa, je vlastník nehnuteľnosti povinný predložiť ku kolaudácii domu rozbor vody v predpísanom rozsahu vrátane rozboru mikroorganizmov v súlade s vyššie spomenutou vyhláškou.

Z dlhodobého monitoringu vyplýva, že až 70% studní má prekročené limitné hodnoty na nežiaduce mikroorganizmami, v husto zastavanom území je to až 90%. Preto pri používaní vody z vlastnej studne má zmysel používať technológiu na elimináciu nežiaducich mikroorganizmov.  

 kontaminacia vody

 

Ako nastáva kontaminácia vody?

Kontaminácia vody nežiaducimi mikroorganizmami vzniká hlavne z priesakov odpadnej vody z nedostatočne alebo neodborne zabezpečených zberných nádob, septikov a podobne, kde je vysoká koncentrácia mikroorganizmov v kombinácii s vysokým obsahom látok, ktoré využívajú mikroorganizmy ako zdroj potravy a priestoru pre rozmnožovanie mikroorganizmov. Ak by vypúšťané a presakujúce odpadné vody nemali dostatok výživných látok pre samotné mikroorganizmy, bola by ich reprodukcia obmedzená a riziko kontaminácie spodnej vody nežiaducimi mikroorganizmami by bolo výrazne znížené. Kontaminácia spodných vôd býva hlavne v okolí poľnohospodársky aktívnych oblastí a najmä v blízkosti priestorov, kde sa chovajú hospodárske zvieratá. Kontaminácia je bežná do vzdialenosti pár sto metrov od takýchto objektov, ale v prípade „silných a výdatných“ podzemných prúdov vody je možná aj na vzdialenosť desiatok kilometrov.

Priesaky odpadných vôd ale nie sú iba z poľnohospodárskej činnosti. Sú bohužiaľ ešte stále úplne bežné aj zo starých nedostatočne zabezpečených septikov a takisto aj z poškodených a často neudržiavaných kanalizačných potrubí z verejnej kanalizácie.

Pri vode z vlastnej studne je pre obmedzenie výskytu nežiaducich mikroorganizmov podstatné zabezpečiť tesnosť studne aj „ z hora “. Každý biologický materiál, ktorý sa do studne dostane vo forme napríklad padajúceho lístia, trávy a podobne, poskytuje živnú pôdu pre mikroorganizmy. Obzvlášť nebezpečný je biologický materiál napríklad z uhynutého zvieraťa. Preto si v každom prípade skontrolujte tesnosť studne.

Stupeň kontaminácie vody nežiaducimi mikroorganizmami závisí ešte od viacerých faktorov, ale sú to najme: ročné obdobia – v letnom období je kontaminácia z pravidla vyššia. Súvisí to hlavne s teplotou vody a okolitej pôdy, pričom reprodukcia mikroorganizmov je vyššia s pribúdajúcou teplotou. Ďalšími faktormi sú intenzita prúdu spodnej vody, výška hladiny spodnej vody, skladba okolitého podložia a jeho priepustnosť.

Pre stanovenie kvality konkrétneho zdroja vody je potrebné vykonať rozbor takejto vody. Ak potrebujete výsledok rozboru vody pre svoje vlastné účely, môžete si odber vody podľa inštrukcií laboratória vykonať aj sami. Ak potrebujete akreditovaný rozbor napríklad pre účely kolaudácie domu, musíte si objednať odber vzorky povereným pracovníkom akreditovaného laboratória. Mikrobiologický a biologický rozbor vykonáva väčšina laboratórií, ktoré robia aj fyzikálno-chemický rozbor. Sú to najme laboratória vodárenských spoločností, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ale aj akreditované laboratória iných spoločností.

UPOZORNENIE: vzhľadom na to, že koncentrácia nežiaducich mikroorganizmov v studni sa úplne bežne mení v krátkom časovom úseku, aj keď máte aktuálny rozbor vody s podlimitnými hodnotami, určite sa nespoliehajte na to, že tento stav bude nemenný.

 dezinfekcia vody

 

Aké sú základné možnosti dezinfekcie vody?

Pri vode zo studne je zvýšený obsah mikroorganizmov vo vode úplne bežný jav, ktorý sa inak ako úpravou vody natrvalo odstrániť nedá. Sú tu dve základné metódy riešenia tohto problému:

1/ Dávkovanie dezinfekčného prostriedku do vody

2/ Ožarovanie vody vhodným UV žiarením

davkovacie cerpadlo

1/ Osvedčeným riešením pre elimináciu mikroorganizmov je stály obsah dezinfekčného prípravku vo vode, či už sa jedná o látku na báze chlóru alebo inú. Na tento účel slúži dávkovacie čerpadlo, ktoré podľa potreby do vody priebežne dávkuje dezinfekčný prípravok zo zásobníka. Napríklad zriedené Savo na pitnú vodu, kde je účinnou látkou chlórnan sodný. Takto sa dá dosiahnuť vhodná koncentrácia aktívneho chlóru vo vode presne tak, ako je to riešené vo vode z vodovodu. Je to zároveň aj jediná metóda, ktorú u nás umožňuje vyhláška o pitnej vode, pretože pitná voda musí mať podľa platnej legislatívy určený stáli obsah aktívneho chlóru.

Dávkovacie čerpadlo vyššej triedy spolupracuje s impulzným vodomerom, ktorý poskytuje čerpadlu signál pre presné dávkovanie. Takto sa dá dosiahnuť to, že vo vode bude stály potrebný obsah aktívneho chlóru, ale voda nebude zároveň "prechlórovaná". Pre dosiahnutie želaného efektu eliminácie nežiaducich mikroorganizmov je potrebné v trase vody za dávkovacím čerpadlom umiestniť zmiešavací zásobník, ktorý poskytne priestor a čas na pôsobenie aktívneho chlóru.

dávkovacie čerpadlo, impulzný vodomer, zmiešavací zásobník

 

uv lampa

2/ Cenovo výhodnejšou alternatívou je centrálna UV lampa, ktorá pomocou UV žiarenia likviduje nežiaduce mikroorganizmy. Nejedná sa doslovne o dezinfekciu, ale o sterilizáciu mikroorganizmov. Účinnosť eliminácie mikroorganizmov vo vode pomocou UV lapmy je podľa výrobcov UV žiariviek (Osram, Philips) až 99%, ale z praktických skúseností vieme, že to je iba čiastočné riešenie pre skutočnú sterilizáciu vody. Totižto voda po ožiarení v UV lapme môže byť zbavená mikroorganizmov až na 100%, ale následne prúdi cez potrubia a ústi na batériách a spotrebičoch bez obsahu dezinfekčného prostriedku a je veľmi náchylná na opätovnú (aj spätnú) kontamináciu. Túto technológiu odporúčame použiť za predpokladu pravidelnej údržby a hlavne sanitácie. To znamená, že v intervale cca. 1x za 6 mesiacov bude systém za UV lampou vydezinfikovaný.

UV lampy

V prípade, že potrebujete riešiť otázku dezinfekcie vody a máte k tejto téme otázky, neváhajte nás kontaktovať. Poradíme Vám.

 

aqua.via s.r.o.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať